معرفی

مشخصات فردی

فاطره درستی

نام - نام خانوادگی : فاطره   درستی

پست الکترونیکی : dorosti@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی-طراحی فرایند
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

نوع همکاری : تمام وقت

فاطره درستی
فاطره درستی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^